De procedure van invordering van onbetwiste geldschulden

Sedert 02 juli 2016 bestaat er een nieuwe procedure om uw debiteurenbeheer vlotter en goedkoper te doen verlopen.

Welke schuldvorderingen ?

Elke onbetwiste B2B geldschuld die op de dag van de aanmaning vaststaand en opeisbaar is.

Zowel de eiser als de tegenpartij moeten dus een ondernemingsnummer hebben en er mag geen betwisting zijn over de factuur.

Uw advocaat is hierin ‘eerste rechter’: hij zal nakijken of uw dossier voldoet aan de wettelijke voorwaarden, zorgen voor de nodige stukken, en een opdracht tot Inning van Onbetwiste Schulden aan mijn kantoor overmaken.

 

U dient er rekening mee te houden dat behalve het bedrag van de factuur, enkel een totale verhoging van 10% mag gevorderd worden : d.w.z. maximaal 10% inclusief conventionele intresten en het schadebeding.  De kosten die vanaf de aanmaning gemaakt worden, komen wel bovenop de schuld van uw debiteur.

Voor de volledige tekst zie het KB van 22.06.2016 en het artikel 1394/20-27 van het Gerechtelijk Wetboek.

Upload hier

Praktisch verloop van de procedure ?

Stap 1.

De gerechtsdeurwaarder zal de procedure inleiden door het betekenen (ter plaatse afgeven) van een aanmaning aan uw debiteur, samen met de nodige bewijsstukken en een standaard reactieformulier.

U kan op dat ogenblik ook reeds vragen om de solvabiliteit van uw debiteur na te kijken.

Stap 2.

Uw debiteur heeft 1 maand tijd om te betalen of om een afbetaling aan te vragen.

U en uw advocaat blijven controle houden over de termijnen van afbetaling.

De debiteur kan ook de schuld betwisten, dan stopt deze administratieve procedure en moet er onderhandeld of gedagvaard worden.

Stap 3.

Als uw debiteur niet reageert of de afbetaling niet nakomt,  zal ten vroegste 8 dagen na deze maand de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen.

Stap 4.

Dit proces-verbaal zal uitvoerbaar verklaard worden door een magistraat en terug overgemaakt worden aan de gerechtsdeurwaarder, die tot tenuitvoerlegging kan overgaan zoals in het geval van een vonnis.

Samengevat :

  • Tijdswinst omdat geen procedure voor de rechtbank moet gevoerd worden : na 1 maand en 8 dagen kan u beschikken over een uitvoerbare titel (vonnis).
  • Aanzienlijk minder kosten: geen rechtsplegingsvergoeding, geen rolzettingsrechten, geen registratierechten.

In het geval van een onbetwiste factuur van 5.000 € tussen twee ondernemingen, kan de rechtsplegingsvergoeding 1.080 € bedragen, en de kosten van dagvaarding 320 €.

Met de procedure I.O.S. bedraagt de kostprijs van de aanmaning 162 €.

Tot slot zal uw volledig debiteurenbeheer tegenover handelaars gebaat zijn met deze procedure, waar vooral de korte termijnen en de snelle overgang naar een gedwongen uitvoering centraal staan.

Uw gebruikelijke raadsman en mijn kantoor staan steeds ter beschikking voor verdere vragen of praktische toepassing van deze nieuwe wetgeving.