Ministerieplicht

Ministerieplicht

Deze bevoegdheden worden opgesomd in artikel 519, §1 van het Gerechtelijk Wetboek. De gerechtsdeurwaarder is voor deze bevoegdheden in principe verplicht zijn ambt te verlenen. Toch moet hij soms weigeren zijn ambt te verlenen. In een notendop zijn dit de volgende gevallen:

  • er zijn wettelijke beletsels
  • de verzoeker betaalt de provisie niet, het dossier is onvolledig, de termijnen zijn verstreken of de rechtshandeling kan niet meer binnen de gestelde termijn worden gesteld
  • De opdracht druist in tegen de openbare orde, goede zeden of levert een onevenredig nadeel op voor een van de partijen
  • In geval er belangenvermenging kan optreden : verzoekende partij is echtgenoot, partner, bloedverwant, aanverwant, …

Heb je vragen of graag een afspraak?

Contacteer ons